Sunday, October 4, 2009

EZRA 6:14

LAI-TB
Para tua tua orang Yahudi melanjutkan prmbangunan itu dengan lancar digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakharia bin Ido. mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah Israel dan menurut perintah Koresh, Darius dan Artasasta, raja raja negeri Persia.
KJV
And the elder of the Jews builded, and they prospered through the prosphesying of Haggai the prophet and Zechariah the son of iddo. And theybuilded, and finish it, according to the commandment of the God of Israel, and according to the commandment of Cyrus, and Darius, and Artaxerxes king of Persia.
HEBREW
Vesave Yehudaye banayin umatslekhin binvu'at Khagai neviyah neviya 'Uzeekharyah nar-Ido 'uveno vesyakhlilu min-ta'am Elah Yizra'el umitem Koresy veDaryavesy ve'Artakhsyaste melekh Paras.
Naskhah Perjanjian Lama dalam kitab Daniel juga berbahasa Aram, menggunakan nama "ALLAH" dalam dailek Aramaic: "ELAHA", sbb:
DANIEL 2:20
LAI-TB:
Berkatalah Daniel: "Terpujilah nama Allah dari selama lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan!"
KJV:
Hear, O Israel:The Lord our God is one Lord.
HEBREW:
'Aneh Daniye'l ve'amar leheve' syemeh di-'ELAHA' mevarakh min-'alma' ve'ad-'alma' di khakhmeta' ugevureta' di leh-hi'.
'ELOAH' (Ibrani) 'ELAHA' atau 'ELAH (Aram) dan ALLAH (Arab) memiliki akar kata yang sama.
IBRANI : 'Alef-lamed-he'
ARAM : 'Alap- lamad- he'
ARAB: 'Alif- lam- haa.
Pengucapannya ,irip, asal bahasanya tidak jauh beda kerana sama sama rumpun Semitik, akarkatanya.